Forma
Dö, 24.05.2018, 13:12Xoş gəlmisiniz! Гость | RSS
Əməkdaşlıqla

zirvələrə doğru!
Menyu
Bölmənin kateqoriyası
İnformatika [9]
riyaziyyat [5]
Terminlər lüğəti [1]
İzahlı lüğət [1]
Mdrik kəlamlar [1]
Mini çat
Sorğumuz
Saytı qiymətləndirin
Cavablar cəmi: 4251
Daxil olma forması
Qoşulma sürəti
Qoşulma sürətini yoxlamaq üçün
kim saydadir
Onlayn cəmi 1
Qonaqlar 1
İstifadəçilər 0


Анализ интернет сайта**************************
Zaqatala Tədris Mərkəzinə
yazmaq üçün**********************

**********************

Погода в Закаталах

Məqalələrin kataloqu


Ana səhifə » Məqalələr » Metodiki bölmə » riyaziyyat

RİYAZİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASI FƏNNİNDƏN SUALLAR.
İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ RİYAZİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASI FƏNNİNDƏN SUALLAR.
 
1.İbtidai siniflərdə riyaziyyat tədrisinin məqsədləri.
2. Riyaziyyat tədrisi metodikasının qarşısında duran vəzifələr.
3. Riyaziyyat tədrisi metodikası hansı suallara cavab verməlidir.
 4. Riyaziyyat tədrisi metodikasının elmi-tədqiqat metodları.
5. Müəyyən mövzu üzrə müəllimin iş metodu, priyomlarını öyrənmək məqsədilə aparılan müşahidənin mərhələləri.
 6. Müşahidə metodunun əhəmiyyəti.
 7. Qabaqcıl məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi.
8. Pedaqoji eksperimentin mahiyyəti.
9. Pedaqoji eksperimentin nəticələrinin aşkar edilməsi.
10. Yoxlama yazı işləri vasitəsilə şagirdlərin bilik və vərdişləri səviyyəsinin öyrənilməsi.
11. Riyaziyyat tədrisi metodikasının metodoloji əsası.
12. İdrak prosesinin üç mərhələsi.
13. Riyazi anlayışların formalaşması.
14. Mücərrəd təfəkkürün inkişaf etdirilməsi.
15. Riyaziyyat tədrisi metodikasının başqa elmlərlə əlaqəsi.
16. Riyaziyyatın müvəffəqiyyətli təliminin şərtləri.
17. Riyaziyyat tədrisinin xüsusi metodikasında riyaziyyat elmi inkişafının iki istiqaməti.
18. Tədris prosesində forma və məzmun.
19. I-IV siniflərdə riyaziyyat təliminin vəzifələri.
 20. I-IV siniflərdə ədəd anlayışının verilməsi və inkişaf etdirilməsi mərhələləri.
 21. Riyaziyyatın ibtidai məktəb kursu quruluşunun xüsusiyyətləri.
22. I-IV siniflərdə riyaziyyat proqramı. 23. Riyaziyyatdan tədris proqramının təhlili.
24. Riyaziyyat təliminin vasitələri.
25. I-IV siniflərin riyaziyyat dərslikləri və tədris vəsaitləri.
26. İbtidai məktəbin riyaziyyat kursu üzrə əyanilik və əyani vasitələr.
27. Əyani vasitələrin təsnifi.
28. Riyaziyyat dərslərində əyaniliyin tətbiqi və ona verilən tələblər.
29. Riyaziyyat təlimində tətbiq olunan didaktik prinsiplər.
30. Riyaziyyat təlimində elmilik və müyəssərlik prinsipi.
31. Riyaziyyat təlimində tərbiyə prinsipi.
32. Riyaziyyat təlimində əyanilik prinsipi.
33. Riyaziyyat təlimində şüurluluq və fəallıq prinsipi.
34. Riyaziyyat təlimində biliklərin möhkəmliyi prinsipi.
35. Riyaziyyat təlimində sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi.
36. Riyaziyyat təlimində fərdi yanaşma prinsipi.
37. Riyaziyyat təlimində tətbiq olunan metodlar.
 38. Müşahidə, təcrübə və ölçmə -empirik metodlar kimi.
39. Müqayisə və anologiya təlim metodları kimi.
40. Ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə və konkretləşdirmə metodu.
41. İnduksiya və deduksiya metodu.
 42. Riyaziyyat təlimində analiz və sintez.
43. Problemli təlim metodu.
44. Proqramlaşdırılmış və differensiyalı təlim metodu.
45. Riyaziyyat tədrisində evristik metod.
46. Xüsusi təlim metodları.
47. Müəllimin şərhi və çalışmalar metodu.
 48. Oxşar və fərqli anlayışların birgə formalaşdırılması metodu.
49. Laborator metodu.
50. Didaktik oyunlar və əyləncəli çalışmalar metodu.
51. Şagirdlərin müstəqil işləri.
52. Riyaziyyat dərsliyi ilə təlim.
53. Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi.
54. Şifahi hesablama üsulları və onların təlim prosesində tətbiqi.
55. Riyaziyyat dərsinin xüsusiyyətləri və ona verilən tələblər.
56. Riyaziyyatdan sinifdənxaric işlər və onların təşkili metodikası.
57. Azkomplektli məktəblərdə riyaziyyat təliminin xüsusiyyətləri.
 58. Mənfi olmayan tam ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsi metodikası.
 59. 1-dən 10-a qədər ədədlərin nömrələnməsi.
60. 1-dən 100-ə qədər ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsi metodikası.
61. 1-dən 100-ə qədər ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsində tətbiq olunan metodlar və vasitələr.
62. Min dairəsində nömrələnmənin təliminin ümumi məsələləri.
63. "1-dən 1000-ə qədər ədədlərin nömrələnməsi” mövzusunun təlimi metodikası.
64. Çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsinin öyrədilməsi metodikası.
65. Çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsinin təlimi zamanı tətbiq olunan metodlar və vasitələr.
66. 1-dən 1000000-a qədər ədədlərin nömrələnməsi” mövzusunun tədrisi metodikası.
 67. 10 dairəsində toplama və çıxmanın öyrədilməsi metodikası.
68. 100 dairəsində toplama və çıxmanın öyrədilməsi metodikası.
69. 100 dairəsində şifahi toplama və çıxmanın öyrədilməsi metodikası.
70. Ədədin cəmə əlavə edilməsi xassəsi.
71. Biliklərin möhkəmləndirilməsi.
72. 100 dairəsində yazılı toplama və çıxmanın öyrədilməsi metodikası
73. Vurma və bölmənin öyrədilməsinə hazırlıq işi.
74. Vurma və bölmənin cədvəl hallarının öyrədilməsi texnologiyası.
75. Vurma cədvəlinin tərtibi prosesində əyaniliyin tətbiqi.
76. Vurma və bölmənin cədvəllərinin əzbər öyrənilməsi metodikası.
77. Vurma və bölmənin xüsusi hallarının öyrədilməsi metodikası.
78. Şagirdlərin vurma və bölmə əməlləri xassələri ilə tanış edilməsi.
79. Vurma və bölmə əməllərinin cədvəldənkənar hallarının öyrədilməsi metodikası.
80. Qalıqlı bölmənin öyrədilməsi metodikası.
81. 1000 dairəsində toplama və çıxmanın öyrədilməsi metodikası.
82. Mövzu üzrə proqram materialının planlaşdırılması.
 83. 1000 dairəsində vurma və bölmənin öyrədilməsi metodikası.
84. Yazılı vurmanın təlimi.
85. Yazılı bölmənin təlimi.
86. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılmasının öyrədilməsi metodikası.
 87. Çoxrəqəmli ədədlərin vurulması və bölünməsinin öyrədilməsi metodikası.
88. Çoxrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması və bölünməsinin öyrədilməsi.
89. İkirəqəmli və üçrəqəmli ədədlərə vurma.
90. İkirəqəmli və üçrəqəmli ədədlərə bölmə
91. Parçanın uzunluğu və onun ölçülməsinin öyrədilməsi metodikası.
92. Kəmiyyətlərin ölçü vahidləri.
93. Kütlə və onun ölçü vahidləri ilə şagirdlərin tanış edilməsi.
94. Sahə anlayışı və onun ölçü vahidləri ilə şagirdlərin tanış edilməsi.
95. Vaxt və onun ölçülməsilə şagirdlərin tanış edilməsi.
96. Cismin hərəkət sürəti haqqında intuitiv təsəvvürlərin formalaşdırılması.
 97. Hissə və kəsr anlayışlarının öyrədilməsi metodikası.
98. Şagirdlərin sadə kəsrlərlə tanış edilməsi metodikası
99. Dəyişənli bərabərlik və onların tədrisi metodikası.
100. Məsələ həllinin təlim və tərbiyəvi əhəmiyyəti.
101. Hesab məsələsi və onun tərkib hissələri.
102. Hesab məsələlərinin təsnifi.
103. Məsələ həllinin mərhələləri.
104. Şagirdlərə məsələ həll etməyin öyrədilməsi.
105. Şagirdlərə məsələ tərtib etdirilməsinin öyrədilməsi.
106. Sadə məsələlərin həlli metodikası.
107. Tip məsələlər həllinin öyrədilməsi metodikası.
108. Ədədin hissəsini və hissəsinə görə ədəd tapmağa aid məsələlər.
109. Sahələrin hesablanmasına aid məsələlər.
110. Vaxtın hesablanmasına aid məsələlərin həlli metodikası.
 111. Hərəkətə aid məsələlərin həlli metodikası.
112. İbtidai siniflərdə cəbr elementlərinin öyrədilməsi metodikası.
113. Ədədi ifadələrin öyrədilməsi metodikası.
114. Hərf daxil olan ifadələrin öyrədilməsi metodikası.
. Ədədi bərabərlik və bərabərsizliklərin öyrədilməsi metodikası.
116. İbtidai siniflərdə cəbr elementlərinin öyrədilməsi metodikası.
117. Tənlik anlayışı və tənliklərin həllinin öyrədilməsi metodikası.
118. Məsələlərin tənlik vasitəsilə həll edilməsi metodikası.
119. İbtidai məktəbin riyaziyyat kursunda əməllər sırasına aid qaydaların öyrədilməsi metodikası.
120. İbtidai siniflərdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi metodikası.
 121. I-IV siniflərdə həndəsə materialının öyrədilməsi metodikası.
122. "Onluq " konsentri üzrə həndəsə materialının öyrədilməsi.
123. "Yüzlük” konsentri üzrə həndəsə materialının öyrədilməsi
124. "Minlik” konsentri üzrə həndəsə materialının öyrədilməsi.
125. Sahə anlayışının verilməsi mərhələləri.
Bölmə: riyaziyyat | Daxil edib: Sprinq (08.06.2010) | Müəllif: Sprinq
Oxunub: 14750 | Şərhlər: 19 | Reytinq: 3.6/16
Şərhlər cəmi: 191 2 »
19 Aygun   (22.11.2014 18:39)
bu suallarin cavabini hrdan tapmaq olar?

18 yusif   (22.09.2014 19:47)
bu bawliqlarda movzulari hardan tapmaq olar?

17 zeyneb   (12.12.2013 12:20)
menim test cox xosuma geldi

16 Student   (29.09.2013 23:26)
Suallar cox yaxwi etrafli verilib ,ama uygun olarag cavablarida olsa daha yaxwi olardi

15 Pərviz   (27.09.2012 14:11)
Ağlınıza gələn sualı yazmısız

14 seide   (08.12.2011 22:40)
salam hecne basa duse bilmedim

13 seide   (08.12.2011 22:39)
hecne basa duse bilmedim bu arada salam

+1   Спам
10 zaur   (14.11.2011 20:31)
Cevrə uzərində 2000 dənə ağ noqtə və bir qırmızı noqtə yerləşdirilmişdir. Təpələri bu noqtələr olan coxbucaqlılardan hansıları daha coxdur: qırmızı təpə noqtəsi olan dordbucaqlılar yoxsa, butun təpə noqtələri ağ olan coxbucaqlılar?

12 ztm   (15.11.2011 21:40)
Sual yaxşıdır, amma nəzərə alınki Siz daha böyük materail yerləçdirə bilərsiniz!!

9 Sonawi   (21.06.2011 12:07)
suallar verilib amma onlar haqinda melumat yoxdu...melumat da yerlesdirin zehmet olmasa...

8 ulker   (07.04.2011 20:14)
mən 1 müəlliməyəm riyaziyyatı da çox sevirəm sevə sevə tədris edirəm belə mövzuları yerləşdirəndə bizi də nəzərə alın

11 ztm   (15.11.2011 21:38)
Nəzərə alınıbdır. Sizdə məlumat yerləşdirə bilərsiniz. Çətinlik olsa muraciət edin.

1-10 11-16
Qeydiyatdan keçmiş istifadəçilər şərhlər əlavə edə bilər.
[ Qeydiyyat | Daxil ol ]
Axtar
Teqlər

Musiqi mane olsa buradan
səsini azaldın və ya bağlayın


***********************

Ad günün mübarək!: Ismayil03(15)
**************************
Saytın dostları

**********************
 • Prezidentin mektebli saytı
 • kurikulum
 • tehsil portalı
 • Zaqatala
 • BİAZ
 • Innovativ Müəllimlər IMM
 • Zaqatala Tədris Mərkəzi 
 • antifenu
  *********************
 • Sayt yarat
 • Web_master üçün
 • Programlar_hamı üçün
 • Əyləcə dünyası
 • Runetin ən yaxşı saytları
 • Kulinariya
  **********************
 • Səbət

  *********************


  30 avqust 2010 tarixdən
  ***********************
  free counters


  *******************
  new!!!
  УстановитеFlash player